Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.car-pro.sk, spoločnosť BARACOA s.r.o., Jelačičova 501/14, Bratislava 821 08, IČO: 51196239 , týmto vyhlasuje a súčasne sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, že nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje kupujúceho nezákonným spôsobom tretej strane.

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnymi poriadkami Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"), zákonom Slovenskej republiky č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, a zákonu Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných udajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, a č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode.

Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutie služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčná povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) A na účely ochrany našich právnych nárokov. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a slúžia k realizácii, prevedeniu potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie platieb kupujúceho za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pre komunikáciu s kupujúcim. 

Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. prepravnej spoločnosti alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému.